top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Fiegrafique houdt van tevreden klanten. We doen er dan ook alles aan om dit zo goed mogelijk na te streven.

Mocht u echter toch een klacht en/of opmerking hebben, dan kunt u steeds terecht bij hello@fiegrafique.be of +32 479 699 179.

ONDERNEMINGSGEGEVENS

Wij zijn: Eenmanszaak Fiegrafique, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 43 en ondernemingsnummer 0695.505.044.
Je kan ons bereiken via het e-mailadres: 
hello@fiegrafique.be

DEEL 1 – ALGEMEEN 


Artikel 1 – Definities 


In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, ofwel via sociale media, ofwel via de website, ofwel via e-mail. 
Dienst: de diensten die wij leveren Fiegrafique
Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. 
Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van het aanvaarden van de offerte of op de dag van de aankoop van onze Goederen. 
Klant: De consument of ondernemer die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt. 
Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jou, als Klant, en wij, als Dienstverlener.  
Goederen: 
Grafisch ontwerp: ontwerpen voor alle happy moments
Webshop met gepersonaliseerde geschenken en DIYdoopsuiker
Freelance Office Support
Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig. 
Websites: www.fiegrafique.be


Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 


2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij, als Dienstverlener, onze Goederen aan jou, als Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en Goederen, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en plichten. 
2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. 
2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing. 


Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 


3.1. Wij, als Dienstverlener, doen steeds een Aanbod via de website, via de fysieke winkel of via een offerte. Voor bepaalde Goederen/ Diensten zullen wij, als Dienstverlener, een offerte opstellen. Onze prijzen worden uitgedrukt in euro, inclusief BTW. 
[Opmerking: aangezien jij met consumenten werkt, mag je de prijzen, zoals voor office support, niet exclusief btw vermelden in de offerte. Dit zal je dus moeten aanpassen.]
3.2. Wij, als Dienstverlener, zullen een offerte op maat/ op vraag van jou, als Klant, maken. Deze offerte zal verzonden worden via mail. Offertes vervalen in principe na een termijn van één maand, tenzij hiervan uitdrukkelijk is afgeweken.
3.2. Wij, als Dienstverlener, hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het Aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant, het aanvaardt, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod. 
3.3. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet aan ons Aanbod worden gehouden indien jij, als Klant, redelijkerwijze kon begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat,  zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijk lage vraagprijs. 
3.4. Het maandelijkse support wordt aangeboden voor een minimale periode van 3 maanden, dewelke ingaat op de eerste dag van de maand die volgt op de aanvaarding. Voor dit support geldt het tarief van het gekozen maandpakket. 
Projectmatige/tijdelijke support wordt aangeboden voor een bepaalde duur van minder dan 3 maanden, aan een uurtarief.

 

Artikel 4 – Vergoeding


4.1. Algemeen
4.1.1. De prijs is steeds afhankelijk van de gekozen Dienst of Goed. De prijzen staan steeds vermeld op onze Website of in onze offerte, en zijn inclusief BTW.
4.1.2. Goederen/ Diensten die via de Website zijn aangekocht, dienen onmiddellijk en via de website te worden betaald. Goederen/ Diensten die fysiek worden aangekocht, dienen onmiddellijk en fysiek te worden betaald. 
4.1.3. Voor Goederen/ Diensten die niet via de website zijn aangekocht, zullen wij, als Dienstverlener, een factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Deze factuur dient betaald te worden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
4.1.4. Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van extra Goederen/ Diensten. Eventuele bijkomende kosten (zoals bijbestellingen), zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van jou, als Klant.  
4.1.5. Indien wij, als Dienstverlener, extra kosten moeten maken die niet in de offerte zijn voorzien, zullen wij steeds jou, als Klant, op de hoogte brengen. Pas na communicatie en overleg zullen wij, als Dienstverlener, handelen. 
Onder deze onvoorziene extra kosten vallen ook extra kosten door prijsstijgingen van derden waarop de Dienstverlener beroep doet, zoals de drukker. Indien de Klant de extra kost niet kan aanvaarden, heeft deze het recht om de Overeenkomst kosteloos te annuleren.
4.1.6. Bestellingen van DIY doopsuikers kunnen slechts afgehaald worden nadat de betaling is voldaan. 
4.2. Facturatie en betaling
4.2.1. Er wordt door ons, als Dienstverlener, een (voorschot)factuur opgemaakt. Deze factuur dient te worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum. 
4.2.2. Bij een grafisch ontwerp zullen wij, als Dienstverlener, een eerste voorschotfactuur opmaken. Deze factuur is van het gekozen pakket en zal betaald moeten worden voor de proefdruk. Indien jij, als Klant, dit wenst, kan er voor de doopsuikerbedankjes een tweede voorschotfactuur volgen. Dit is ook afhankelijk van het type geboorteconcept (DIY of geboorteconcept op maat). Er zal een eindfactuur worden opgemaakt 1 maand voor de uitgerekende datum.
4.2.3. Voor de Freelance Office Support zullen wij, als Dienstverlener, op het einde van de maand een factuur versturen naar jou, als Klant. 
4.2.4. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, zullen wij, als Dienstverlener, een herinneringsmail sturen. In ieder geval kunnen onze Diensten pas doorgaan na de volledige betaling van de factuur.

 

Artikel 5 –   Herroepingsrecht


5.1. De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument Goederen of diensten online aankopen.  
Jij, als Klant, hebt het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke Goederen te ontbinden. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht jou, als Klant, te vragen naar de reden van herroeping, maar je bent niet verplicht een reden op te geven.
De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat jij, als Klant, of een aangewezen derde, de bevestigingse-mail heeft ontvangen.  
5.2. Uitzonderingen: 
Het Herroepingsrecht is niet van toepassing op onze Goederen op maat (bijvoorbeeld geboortekaartjes, gepersonaliseerde geschenken,…) en op onze bederfelijke Goederen (zoals doopsuiker, …) indien jij, als Klant:
Uitdrukkelijk hebt ingestemd om de levering van de Dienst plaats te laten vinden binnen de wettelijke bedenktijd.
Verklaard hebt om afstand te doen van het Herroepingsrecht.
De Dienst daadwerkelijk en volledig geleverd is.


Artikel 6 – Uitoefening van het herroepingsrecht


6.1. Om het Herroepingsrecht uit te oefenen, moet jij, als Klant, ons, als Dienstverlener, via een ondubbelzinnige verklaring via mail op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen.  Deze mededeling moet ons, als Dienstverlener, bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken. 
Om de herroepingstermijn na te leven moet jij, als Klant, jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het Herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 
6.2. Jij, als Klant, moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop je jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen hebt meegedeeld, terugzenden naar ons, als Dienstverlener. Jij, als Klant, bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
6.3. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van jou, als Klant. 
6.4. Indien het teruggestuurde Goed op een of andere manier in waarde verminderd is, behouden wij, als Dienstverlener, ons het recht voor om jou, als Klant, aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door jou, als Klant, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 
6.5. Indien jij, als Klant de overeenkomst herroept, zullen wij, als Dienstverlener, alle tot op dat moment van jou, als Klant, ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan jou terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kunnen, wij, als Dienstverlener, wachten met de terugbetaling totdat wij alle goederen hebben teruggekregen, of totdat jij hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
6.6. Wij, als Dienstverlener, betalen jou, als Klant, terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen aan jou, als Klant, voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 


Artikel 7 – Levering


7.1. De levering voor het grafisch ontwerp zal plaatsvinden binnen 2 weken na de afspraak. Wij, als Dienstverlener, zullen jou, als Klant, dan een digitale versie van de proefdruk bezorgen.
Bestelde opdrachten worden telkens bij aanvang van de week, d.w.z. maandagochtend, bezorgd via een gedeelde drive/notion of mail, of middels een terugkerend overlegmoment. Deze worden niet geleverd via social media.
7.2. Bij de geboorte zullen de geboortekaartjes binnen de 1-2 werkdagen worden gedrukt.
7.3. Wij, als Dienstverlener, zijn soms afhankelijk van onze drukker. Indien er vertraging bij de levering optreedt bij de drukker, kunnen wij, als Dienstverlener, hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
7.4. De levering van de Freelance Office Support zal gebeuren in samenspraak met jou, als Klant. Bij maandelijkse support zullen wij, als Dienstverlener, de uren steeds op vaste momenten inplannen.
Ingeval van verlof van de Dienstverlener dat in de voorziene uren valt, zal dit vooraf aan de Klant worden meegedeeld en worden deze uren in samenspraak heringepland. De Dienstverlener aanvaardt geen aansprakelijkheid wegens deze wijziging.
7.5. Jij, als Klant, hebt voor de levering steeds de keuze tussen afhaling of verzending. Indien jij, als Klant, kiest voor verzending, zijn wij, als Dienstverlener, niet verantwoordelijk voor vertragingen bij de post.
7.6. Afspraken voor geboorteconcepten, afhalingen e.d. gaan door op het adres: Pater Ver Eeckestraat 46, 8870 Izegem, België.


Artikel 8 – Betwistingen


Jij, als Klant, bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of Goederen binnen de 7 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan ons, als Dienstverlener. 
Indien van een gebrek later melding zou worden gemaakt van een fysiek Goed, dan komt jou, als Klant, geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 
Jij, als Klant, kunt ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Dit kan via deze link: https://consumentenombudsdienst.be/nl. 


Artikel 9 – Aansprakelijkheid


9.1. Algemeen
9.1.1. Wij, als Dienstverlener, zullen ons steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als Klant, erkent dat wij, als Dienstverlener, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting. De aansprakelijkheid van ons, als Dienstverlener, is steeds beperkt tot het factuurbedrag.
9.1.2. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van deze overeenkomst. Wij, als Dienstverlener, hebben deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken. Wij, als Dienstverlener, kunnen in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de eventuele nalatigheid van derden.
Aangezien u samenwerkt met een drukker, doet u wel beroep op derden. Het is dan belangrijk om u hiertegen in te dekken.
9.2. Aansprakelijkheid bij overmacht
9.2.1. Wij, als Dienstverlener, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer wij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak, zoals bijvoorbeeld ziekte, niet aan ons verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Dat betekent dat er wordt getracht om in samenspraak zo snel mogelijk een ander moment in te plannen voor de uitvoering of in een back-up te voorzien.
Jij, als Klant, wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door ons, als Dienstverlener, op de hoogte gesteld van de overmacht.
9.2.2. Indien wij, als Dienstverlener, ten tijde van het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk in een deel van onze verplichting uit de overeenkomst zijn nagekomen, ben jij, als Klant, verplicht om dit gedeelte te verGoederen.
9.3. Relaties met derden
Voor zover wij, als Dienstverlener, afhankelijk zouden zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kunnen wij, als Dienstverlener, op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.
9.4. Website
Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. Wij, als Dienstverlener, zullen het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.  
Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten. 


Artikel 10 – Intellectueel eigendomsrecht


10.1. Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door jou, als Klant, dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, materialen, en overige inhoud op de website, eigendom zijn van ons, als Dienstverlener. Deze zijn beschermd door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 
10.2. Wij, als Dienstverlener, verlenen aan jou, als Klant, een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en Goederen te gebruiken onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. 
10.3. Het is jou, als Klant, uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud uit voornoemde documenten, opgesteld door ons, als Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken, tenzij dit vooraf aan ons, als Dienstverlener, is gemeld.
10.4. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst. 


Artikel 11 – Gegevensverwerking 


11.1. Door het aanvaarden van een aanbod, verklaart jij, als Klant je akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform onze privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met de privacy policy die toegankelijk is op onze website.  
11.2. In het kader van de diensten die wij, als Dienstverlener, verrichtten, verwerken wij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die jij, als Klant, opgeeft. Jouw contactgegevens kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met jou, als Klant, naar behoren uit te voeren. 


Artikel 12– Geheimhouding 


12.1. Wij, als Dienstverlener, zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die jij, als Klant, hebt meegedeeld tijdens, voorafgaand of na de dienst.
12.2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door jou, als Klant, is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
12.3. Jij, als Klant, bent ook verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie zoals bedrijfsgeheimen van ons, als Dienstverlener, in verband met eender welk bedrijfsfacet, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, Goedie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden,…
12.4. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak één van beide partijen verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
12.5. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze overeenkomst geldt als een ernstige fout.
In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 500,00 - onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.


Artikel 13 – Algemeen


13.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.
13.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling. 
13.3.  Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

bottom of page