top of page

PRIVACY POLICY

In deze privacy policy leg ik je uit op welke wijze ik jouw persoonsgegevens zal verwerken en welke rechten jij hebt als klant.


Fiegrafique hecht veel belang aan jouw vertrouwen en dus ook aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Je vindt daarom hieronder ons privacy-beleid, dat van toepassing is op de website en op de relatie tussen Fiegrafique en jou, als (potentiële) klant. 

1. Wie ben ik?

Eenmanszaak Fiegrafique met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 43 en ondernemingsnummer 0695505044 is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Je kan contact met ons opnemen via volgende gegevens:

 • Per post: 8500 Kortrijk, Louis Robbeplein 8

 • Per e-mail: hello@fiegrafique.be

 • Per telefoon: 0479 699 179

 

2. Over welke gegevens gaat het?

Wanneer je met ons contact opneemt, bijvoorbeeld via e-mail, telefonisch of via het contactformulier op onze website, dan worden jouw gegevens en de informatie die je ons meedeelt, door ons verzameld. 

Meer specifiek gaat het om volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam

 • Adres

 • E-mailadres

 • BTW-nummer

 • Telefoonnummer

Deze gegevens worden verwerkt in een Exceldocument.

3. Voorwaarden

In volgende gevallen worden jouw persoonsgegevens verzameld, verwerkt en gebruikt:

 • mits jouw expliciete toestemming,

 • indien dit nodig is om een door jou gevraagde dienst te verlenen,

 • indien dit wettelijk verplicht is,

 • indien een legitiem belang dit verantwoordt.

 

4. Voor welk doel?

Jouw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt opdat Fiegrafique het nodige kan doen voor de dienstverlening die zij aanbiedt en uitvoert (bijvoorbeeld voor de opmaak van de factuur, …). Daarnaast kunnen jouw gegevens eveneens worden gebruikt voor het versturen van een verjaardagskaartje of om je op de hoogte te brengen van interessante nieuwigheden die zich voordoen bij Fiegrafique.

5. Duur?

Jouw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig voor het uitvoeren van de dienstverlening. Jouw facturatiegegevens worden 7 jaar bewaard omdat de wet dit voorschrijft.

6. Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

Fiegrafique is zodanig georganiseerd dat jouw gegevens optimaal worden beveiligd. Fiegrafique doet dan ook alle redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen.

7. Worden jouw gegevens gedeeld met derden?

Jouw persoonsgegevens worden enkel met derden gedeeld in het kader van de activiteiten van Fiegrafique. Zo verstrekken wij bijvoorbeeld gegevens aan de drukker. Daarnaast is het ook mogelijk dat jouw persoonsgegevens gedeeld worden ten gevolge van wettelijke verplichtingen.

Jouw persoonsgegevens worden evenwel nooit met derden gedeeld buiten dit kader om, zoals bijvoorbeeld voor marketing- of commerciële doeleinden.

8. Welke rechten heb jij?

Conform de geldende wettelijke bepalingen heb je volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • recht op intrekking van jouw toestemming;

 • recht op inzage en/of kopiename;

 • recht op aanpassing of rectificatie;

 • recht op gegevensuitwissing of het recht op vergetelheid;

 • recht van bezwaar en

 • recht op overdraagbaarheid

Je kan deze rechten eenvoudigweg uitoefenen door contact op te nemen met Fiegrafique. Dit kan schriftelijk per e-mail (hello@fiegrafique.be). Binnen een termijn van 1 weken word je per kerende gecontacteerd.

Het uitoefenen van jouw rechten is kosteloos, behalve indien jouw verzoek kennelijk ongegrond en/of buitensporig is. In dat laatste geval kunnen er administratieve kosten worden aangerekend of kan er gekozen worden om geen gevolg te geven aan jouw verzoek na de mededeling van de reden(en) tot weigering van jouw verzoek.

9. Klachtmogelijkheden

Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verzameling, het gebruik en/of de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je steeds met ons contact opnemen en heb je ook de mogelijkheid om:

 

10. Slotbepaling

Fiegrafique behoudt zich het recht voor het privacy-beleid eenzijdig te wijzigen. Je kan de meest recente versie van het privacy-beleid steeds terug vinden op de website. Vanaf de publicatie op de website treden mogelijke wijzigingen in werking.

 

11. Wijzigingen 

Deze verklaring is van toepassing vanaf 01/02/2022.

Ik kan deze verklaring te allen tijde eenzijdig wijzigen. Wijzigingen zullen steeds op deze website gepubliceerd worden zodat jij te allen tijde op de hoogte blijft van de verklaring van deze website.  

12. Bevoegdheidsbeding 

Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, zijn exclusief bevoegd, tenzij dwingend recht anders bepaalt. 

bottom of page